EN

Τα βήματα
Αρχική / Διατριβή / Τα βήματα

Τα βήματα

Τα βήματα

Βήμα 1ο: Εφόσον υπάρχει επικοινωνία και γνωριμία με όλους τους διδάσκοντες γίνεται η εύρεση επιβλέποντα ο ορισμός της γνωστικής περιοχής της υπό εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Πότε: Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών .

Βήμα 2ο: Ορισμός επιβλέποντα, τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η τριμελής συμβουλευτική-εξεταστική επιτροπή, εντός ενός μήνα από τον ορισμό της, καθορίζει σε συνεργασία με τον/την μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-ρια το οριστικό θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και το υποβάλλει προς έγκριση στη ΣΕ. Η υποβολή του θέματος, που πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, πρέπει να συνοδεύεται από μια εισήγηση του μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-ριας, στην οποία θα περιέχεται περιληπτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η δήλωση ότι θα τηρηθεί ο ισχύων κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του Α.Π.Θ. 

Πότε: Με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που εισέρχονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών και έχουν κατοχυρώσει τα έξι προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συγκατάθεση της τριμελούς συμβουλευτικής-εξεταστικής επιτροπής

Η τριμελής συμβουλευτική-εξεταστική επιτροπή δίνει τη συγκατάθεσή της για την υπεράσπιση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, μέσω εντύπου (χορηγείται από τη γραμματεία του ΠΜΣ), το οποίο, αφού συμπληρωθεί, κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ. Το έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή όλων των μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας ενός μέλους, αυτό θα πρέπει, σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών να υποβάλει εγγράφως τις ενστάσεις του, η τελική δε απόφαση λαμβάνεται από τη ΣΕ.

Υπεράσπιση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η υπεράσπιση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται παρουσία και των τριών μελών της συμβουλευτικής-εξεταστικής. Ο/Η υποψήφιος/-α αναπτύσσει, επί 20 λεπτά περίπου, τη μεταπτυχιακή του/της διπλωματική εργασία και στη συνέχεια απαντά στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής. Η όλη διαδικασία πρέπει να περατωθεί μέσα σε 45 λεπτά. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποχωρεί, συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση, που συνεκτιμά το πρωτότυπο του περιεχομένου της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης και την ποιότητα της υποστήριξής της. Η κρίση της επιτροπής ανακοινώνεται δημόσια στον/στην υποψήφιο/-α. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των τριών μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας ενός μέλους, πρέπει να υποβάλει εγγράφως τις ενστάσεις του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών. Σε περίπτωση διαφωνίας δύο μελών ο/η υποψήφιος/-α υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία στο τέλος του επόμενου εξαμήνου σπουδών, εφόσον δεν έχει υπερβεί το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα φοίτησης.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Εκπόνηση ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης

Η ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη μπορεί να είναι πειραματική ή ανασκοπική. Ο/Η φοιτητής/-ρια τη δηλώνει ως μάθημα στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η εκπόνησή της γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, όπως καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η ανεξάρτητη μελέτη αφορά την εμβάθυνση μέσω συστηματικής ανάλυσης και αξιολόγησης των ερευνών σε θεματική περιοχή που εμπίπτει σε θεματολογίες μαθημάτων κορμού ή κατεύθυνσης. Η έκταση της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6.000 λέξεων (σώμα εργασίας χωρίς αναφορές).

 

Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή” έχει ως αντικείμενο την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης για την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης και την ειδικευμένη έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και της Προσαρμοσμένης/ Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη,

+30 2310-992242

+30 2310-992242

msc-pe@phed.auth.gr